Leveringsvoorwaarden Webshop:

Onderstaande tekst is van toepassing op alle E-commerce activiteiten- en transacties van de webshop van Textiel Nederland op www.Textielnederland.nl verder te noemen: Textiel Nederland

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden.

1. Toepassing
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle producten in de webshop van Textiel Nederland.
Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde producten. Is er door de koper (hierna te noemen: klant) opdracht gegeven aan de verkoper (Textiel Nederland) om 1 of meerdere artikelen te leveren, dan is er sprake van een overeenkomst die wettelijk bindend is (koop op afstand). Door het gebruik van de internetsite van Textiel Nederland en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die eventueel staan vermeld op de internetsite.

2. Aanbiedingen
Alle aanbiedingen van Textiel Nederland zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten. Textiel Nederland heeft het recht de overeenkomst te ontbinden indien het artikel onverhoopt niet voorradig is. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een order via de internetsite van Textiel Nederland is verstuurd c.q. geplaatst. Klant en Textiel Nederland komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Textiel Nederland gelden, voor zover de wet dat toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs. 

3. Prijzen en Informatie
Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro`s (EUR), in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent. Alle prijzen zijn inclusief Nederlandse omzetbelasting en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld in de op het product betrekking hebbende informatie. Indien de klant zich niet in het land van verzending bevindt, is de klant verantwoordelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding of voor de duur waarin de aanbieding wordt aangeboden. De vermelde prijzen zijn indicatieprijzen. Textiel Nederland kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die onjuist zijn als gevolg van invoer-, zet- korting- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Textiel Nederland kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit alsmede afwijkingen in kleuren of in maten die weergeven
worden op de website, voor zover redelijkerwijs niet vermijdbaar, geven de wederpartij geen recht te reclameren..
Controleer altijd wat u besteld heeft en wat in de bevestigings mail staat. Mocht dit niet kloppen geef het dan meteen door. Na verzenden kunnen wij niet meer wijzigen.4. Betaling
Bij bestellingen via de internetsite van Textiel Nederland geschiedt betaling d.m.v. IDeal, Sofort, Giropay of Bankcontact.
Bestellingen/opdrachten per mail, worden pas in behandeling genomen zodra de factuur is voldaan.

Na betaling is het mogelijk om binnen 12 uur de order kosteloos te annuleren. (alleen voor particuliere bestellingen)
Indien uw bestelling na 12 uur geannuleerd wordt of dient te worden zullen wij altijd 10% administratie/annuleringskosten in rekening brengen.
Dit is ook van toepassing op bestellingen (betaald of onbetaald) per e-mail.
Om af te kunnen rekenen heeft u een account nodig. 
Indien u uw account 3 maanden niet gebruikt zal deze automatisch verwijderd worden. Door deze verwijdering hebben wij geen inzage
meer in uw gegevens en/of bestellingen. Eventuele kortingen en of tegoed bonnen komen bij verwijdering van uw account te vervallen.

5. Aflevering/levertijd/verzendkosten
Textiel Nederland streeft ernaar om z.s.m. na binnenkomst van betaling de bestelde artikelen uit te leveren.
Bestellingen die na 9.00 uur  binnenkomen worden (mits betaald) de volgende werkdag in behandeling genomen
en gaat de levertijd vanaf die dag in. Wij hebben geen textiel op voorraad.

De aangegeven levertijden (https://www.textielnederland.nl/levertijden) gelden als indicatie en niet als fatale termijn.
Indien u kiest voor het afleveren naar een pick up punt dient u ongeveer 7 werkdagen extra te rekenen bovenop de normale levertijd.

Heeft een artikel een aangepaste levertijd (zie omschrijving bij het artikel) of staat er bij het artikel: beschikbaar in nabestelling (u kunt ons een mail sturen voor de verwachte levertijd) , dan zal uw order pas verstuurd worden als de order compleet verstuurd kan worden. Wenst u dit niet, bestel dan apart of wij kunnen u een extra factuur sturen voor de verzendkosten. Besteld u toch een artikel wat in Nabestelling staat, wij annuleren deze orders niet. Textiel Nederland is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden. Indien een artikel dat tijdelijk niet op voorraad is door de klant wordt besteld, zal dit artikel binnen 30 werkdagen kosteloos worden nagestuurd. Klant is gerechtigd, de aankoop van het niet binnen 30 werkdagen te leveren artikel, per direct te ontbinden. 

Textiel Nederland is NOOIT verantwoordelijk voor zoekgeraakte bestellingen en versturen alles enkel en alleen met track&trace code.
Indien er een onderzoek gestart dient te worden naar een zoekgeraakt pakket wachten wij tot dat er een uitslag is van de betreffende vervoerder, voordat er overgegaan wordt tot restitutie of het opnieuw versturen van de bestelling.
Dit onderzoek kan 15 werkdagen duren.

Textiel Nederland is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. De extra kosten hiervoor worden door Textiel Nederland gedragen. Wordt een pakket geweigerd of niet afgehaald en retour gezonden dan dienen de verzendkosten opnieuw door de koper voldaan te worden voordat het opnieuw verzonden wordt.

5A. Toevoegen aan bestelling
Nadat een order geplaatst en betaald is het niet meer mogelijk om nog iets toe te voegen.

6. Herroepingsrecht aankoop als particulier

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Het recht van Herroeping is niet van toepassing indien:

 • Goederen niet binnen 1 dag (24 uur) na levering zijn aangemeld bij de klantenservice van Textiel Nederland.
  Dit kan alleen per email. (niet via de chat/facebook.
 • Goederen beschadigt en/of bedrukt/geborduurt zijn.
 • Bij bewerkingen, wijzigingen of veranderingen door een koper of een derde aan of van het geleverde
 • U zelf een artikel heeft trachten te herstellen.
 • Er meerdere exemplaren (van 1 artikel/maat) zijn besteld,
  (bijvoorbeeld: bestel 1 exemplaar per maat om te passen, de kleur te bepaling
  of om de kwaliteit te (laten) beoordelen)
 • Vermissing van labels/aanhechtingen aan de goederen.
 • De goederen zich niet meer in dezelfde, verkoopbare, staat bevinden als tijdens aflevering.
 • De producten/goederen speciaal voor u besteld zijn.
 • De goederen tijdens een kortingsactie zijn besteld.
 • Het een zakelijke bestelling is (ondernemers/bedrijven/eenmanszaken)

De klant is altijd zelf verantwoordelijk voor het retour zenden en de kosten hiervan. Textiel Nederland gaat er vanuit dat de klant de zending op dezelfde wijze (DPD of DHL) retourneert en kan aantonen d.m.v. een Track & Trace Code dat de verzending daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Franco retourzendingen of retourzendingen zonder aanmelding worden NIMMER in ontvangst genomen. Onterechte retourzendingen worden weer aan klant teruggezonden onder inhouding van EUR 8,95 verzendkosten. Eventuele vermissing van een retourzending valt geheel onder verantwoordelijkheid van de klant. (Wij accepteren geen retouren via post.nl)

Indien de door Textiel Nederland verzonden artikel(en) geretourneerd worden omdat het adres (of andere zaken betreffende de artikelen) dat door de Koper verstrekt werd foutief blijkt, of omdat de bestelling niet afgehaald is op een PICK-UP POINT, dan zal de Koper de verzendkostenkosten nogmaals dienen te betalen voordat de bestelling opnieuw verzonden wordt.

In geval van herroeping zal Textiel Nederland het bedrag dat de consument betaald minus de verzendkosten heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

Bevat een toegestuurd kleding stuk gebreken of vlekken dan dient het kledingstuk of kledingstukken eerst geretourneerd te worden (op eigen kosten) waarna wij het kledingstuk zullen beoordelen.
Indien de klant in zijn gelijk staat zal het kledingstuk en de gemaakte verzendkosten teruggestort worden.

Controleer altijd wat u besteld heeft en wat in de bevestigings mail staat. Mocht dit niet kloppen geef het dan meteen door. Na verzenden kunnen wij niet meer wijzigen.

Hier vindt u het herroepingsformulier: https://www.textielnederland.nl/retouren-herroeping/

6 A.
Geen bedenktijd bij verkoop aan ondernemers

De wettelijke bedenktijd van 14 dagen en het herroepingsrecht en/of retourneren geld niet voor ondernemers/bedrijven/eenmanszaken.
In zeer uitzonderlijke gevallen is het mogelijk om uw bestelling te annuleren of te retourneren er
zullen dan kosten voor in rekening worden gebracht.
(25% van het totaalbedrag).


7. Aanvaarding, klachten of missende producten

De goederen worden beschouwd als zijnde aanvaard door de koper, indien deze laatste ons geen klacht heeft toegestuurd, uitsluitend per email, binnen 24 uur na ontvangst van de goederen.
Via andere wegen zoals o.a. chat/facebook worden niet in behandeling genomen. Gelieve direct na ontvangst de bestelling te controleren. Om geldig te zijn, dient de klacht bovendien de aard en de redenen van het protest te vermelden.  Elke klacht die geen betrekking heeft op eventuele verborgen gebreken, zal na deze termijn geweigerd worden.
Een klacht per email bevat het volgende: Uw gegevens, het bestelnummer, datum van ontvangst en foto’s van de bestelling. De foto’s dienen duidelijk te zijn en inclusief de (merk, maat en/of nek) labels van het artikel. Zonder deze gegevens kunnen wij uw klacht niet in behandeling nemen.

8. Kortingsbonnen en of kortingscodes
Kortingsbonnen en of kortingscodes dienen tijdens het afrekenen in de daarvoor bestemde ruimte ingevuld te worden.

Bonnen of codes die als opmerking geplaatst worden of onjuist zijn ingevuld zijn niet geldig en worden niet in behandeling genomen.
Kortings / tegoed bonnen zijn 6 maanden geldig. Na 6 maanden komen deze automatisch te vervallen en kan er geen aanspraak meer op worden gemaakt.

Happy Hours en (facebook) acties zijn alleen geldig op orders die in het tijdsbestek van de Happy Hour of acties gemaakt zijn en direct worden afgerekend. Bij betaling d.m.v. overboeking komt de korting te vervallen en wordt er een factuur verstuurd waarin de korting wordt berekend!

9. Overmacht
In geval van overmacht is Textiel Nederland niet gehouden haar verplichtingen jegens de klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

10. Privacy
De persoonsgegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Textiel Nederland. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt, maar zullen uitsluitend voor eigen doeleinden worden gebruikt. Voor al uw vragen dan wel op-of aanmerkingen kunt u per e-mail contact opnemen met onze klantenservice
Textiel Nederland
Erasmuslaan 3a
1702GH Heerhugowaard
KVK 50033611

Retouren (uitsluitend na aanmelden en goedkeuring per e-mail bij klantenservice) kunnen alleen gestuurd worden naar::
Textiel Nederland
ovv retourwebshop
Erasmuslaan 3A
1702GH Heerhugowaard